Serwis agri-food.pl zawiera dane i materiały stanowiące wyłączną własność Partnerów Serwisu. Treści udostępniane przez Serwis mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej ani jakiejkolwiek innej formy doradztwa profesjonalnego, nie stanowią też oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Osoby zainteresowane otrzymaniem profesjonalnej porady zachęcamy do kontaktu z Partnerami Serwisu za pomocą naszego formularza kontaktowego dostępnego tutaj (http://agri-food.pl/kontakt/), bądź telefonicznie.

Partnerzy Serwisu na bieżąco dokładają starań, aby zamieszczone treści były rzetelne, aktualne i zgodne z prawdą. Nie udzielają jednak gwarancji, że Serwis jest bezpieczny, wolny od błędów, nie zawiera wirusów czy złośliwych kodów, ani też że spełnia kryteria zawartości czy jakości. W szczególności nie udzielają żadnej rękojmi, ani żadnych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu czy nienaruszania praw autorskich. Przed powołaniem się na określone rozwiązania ustawowe, należy sprawdzić ich aktualność.

Osoby korzystające z Serwisu Agri-Food czynią to na własne ryzyko i przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność i ryzyko w związku ze szkodami jakie mogą z tego wyniknąć, niezależnie od sposobu wykorzystania. W szczególności Partnerzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich, do których odesłania znajdują się w Serwisie.

PRAWA AUTORSKIE

Za korzystanie z Serwisu Agri-Food nie pobiera się opłat. Prawa do wszelkich danych, materiałów, treści, koncepcji, projektów i rozwiązań graficznych, zawartych w Serwisie przysługują wyłącznie Partnerom Serwisu i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów chroniących własność przemysłową i intelektualną, chyba że z ich treści wynika, że przysługują osobom trzecim. Partnerzy Serwisu wyrażają zgodę na wykorzystywanie treści i informacji opublikowanych w Serwisie na własny, niekomercyjny użytek. Bez pisemnej zgody Partnerów Serwisu, zabrania się kopiowania zamieszczonych treści w całości lub w części w celu ich dalszej publikacji lub w innych celach komercyjnych.

Zabrania się nieuprawnionej ingerencji w treść lub formę Serwisu.

REGULAMIN PRZEDRUKÓW, OPRACOWAŃ I CYTATÓW

 1. Przedruk tekstów opublikowanych w Serwisie jest możliwy jedynie po uzyskaniu licencji od Operatora Serwisu i może dotyczyć wyłącznie własnych materiałów archiwalnych Serwisu. Za przedruk tekstów uważa się również cytat niespełniający wymagań określonych przepisem art. 29 ustawy z dnia 24 maja 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami).
 2. Uzyskania licencji wymaga również rozpowszechnianie opracowań materiałów zamieszczonych w serwisie.
 3. Za materiały archiwalne uważa się materiały po upływie 14 dni od ich publikacji w Serwisie.
 4. Licencja udzielana jest na okres 12 miesięcy. Po tym okresie Licencja wygasa, a Licencjobiorca może Licencję odnowić na podstawie Umowy Licencyjnej zawartej na kolejny okres 12 miesięcy albo, bez odrębnego wezwania, zaprzestać korzystania z Utworów, pod rygorem odpowiedzialności prawnej przewidzianej obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i Prawie autorskim.
 5. Podmioty zainteresowane przedrukiem lub rozpowszechnianiem opracowania materiałów są zobligowane do wykupienia licencji. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Operatorem Serwisu na adres: kontakt@agri-food.pl.
 6. W przypadku przedruku zamówienie obejmuje udostępnienie tekstu wraz z licencją na jednorazowy przedruk oraz przekazanie pliku z tekstem w formie elektronicznej. W przypadku rozpowszechniania opracowania wymaga się zawarcia odrębnej umowy z Operatorem Serwisu.
 7. Opłata licencyjna za przedruk ustalana jest indywidualnie dla każdego tekstu. Opłata licencyjna za rozpowszechnianie opracowania ustalana jest indywidualnie po skontaktowaniu się z Operatorem Serwisu.
 8. Po dokonaniu zapłaty Licencjobiorca powinien przesłać na adres kontakt@agri-food.pl dowód dokonania opłaty licencyjnej wraz z linkiem do tekstu, którego zamówienie dotyczy. W odpowiedzi otrzyma drogą mailową plik z tekstem.
 9. Nabycie licencji na przedruk uprawnia jedynie do jednorazowego opublikowania tekstu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, natomiast nie oznacza nabycia autorskich praw majątkowych do tekstu. Licencja na rozpowszechnianie opracowania udzielana jest Licencjobiorcy w formie elektronicznej.
 10. Nabycie licencji do przedruku uprawnia Licencjobiorcę do publikacji tekstu w formie elektronicznej, wyłącznie na własnej, ogólnodostępnej stronie internetowej, bez prawa udzielania kolejnych licencji. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do udostępniania tekstu osobom trzecim do dalszej publikacji lub wykorzystania w jakiegokolwiek formie. W szczególności niedozwolona jest dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie, rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne tekstu, niezależnie od sposobu i formy.
 11. Zakres licencji na rozpowszechnianie opracowań ustalany jest indywidualnie dla każdego opracowania.
 12. Licencjobiorca zobowiązuje się do tego, że tekst opublikowany na podstawie nabytej licencji będzie opatrzony imieniem i nazwiskiem autora (o ile autor jest wskazany w tekście źródłowym), nazwą serwisu, datą oryginalnej publikacji oraz aktywnym linkiem do tekstu źródłowego w serwisie .
 13. Uiszczenie opłaty licencyjnej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 14. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem korzystanie z tekstów wymaga udzielenia przez Operatora Serwisu odrębnej, uprzedniej zgody i zawarcia w tym zakresie stosownej umowy, pod rygorem odpowiedzialności wobec Operatora Serwisu z tytułu bezprawnej eksploatacji i naruszenia praw podmiotowych.
 15. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 maja 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zmianami).