Jak zakwalifikować elewator zbożowy do celów podatkowych?

Jak zakwalifikować elewator zbożowy do celów podatkowych?

Całkiem niedawno, NSA w Warszawie musiał zmierzyć się z zagadnieniem czy elewator zbożowy należy zaliczyć do kategorii budynków, czy też budowli w rozumieniu prawa budowlanego oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych[1]. Spór rozgorzał wokół kwalifikacji obiektu budowlanego na cele podatku od nieruchomości.

Agri-Food.pl Jak zakwalifikować elewator zbożowy do celów podatkowych?
Agri-Food.pl Jak zakwalifikować elewator zbożowy do celów podatkowych? (fot. www.flickr.com/rossaroni)

Organy I i II instancji przyjęły zgodnie, że elewator zbożowy jest budynkiem, gdyż zgodnie z przepisami ww. ustaw spełnia cztery przesłanki: 1) jest trwale związany z gruntem; 2) jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych; 3) posiada fundamenty i 4) posiada dach.

Z tą opinią nie zgodziła się skarżąca spółka – właściciel rzeczonych elewatorów. W skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego wskazała, że elewatory powinny być zostać zakwalifikowane jako budowle. Powołała się na treść art. 3 ust. 3 prawa budowlanego oraz kategorię XIX z załącznika do ww. ustawy, gdzie wprost wymienia się elewatory zbożowe. Zgodnie z tymi przepisami budowlą jest obiekt budowlany niebędący ani budynkiem ani obiektem małej architektury (np. altanki ogrodowe, ganki, itp.), w tym zbiorniki. Z kolei przywołana kategoria obiektów budowlanych obejmuje: zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych.

Ani NSA, ani sąd I instancji nie przesądziły, jak należy w zakwalifikować elewatory w analizowanej sprawie. Oba sądy przyjęły natomiast, że sam rozmiar czy posiadanie cech budynku, nie wystarcza jeszcze do uznania, że dany obiekt budowlany jest budynkiem. Liczy się także funkcja jaką pełni, w tym przeznaczenie, wyposażenie oraz sposób i możliwości wykorzystania tego obiektu jako całości. Przykładowo, jeśli dany budynek zostanie wypełniony urządzeniami, materiałami, substancjami zajmującymi większość jego przestrzeni, to obiekt taki przestaje być budynkiem, a staje się budowlą.

Stąd, organy powinny były dokonać dokładniejszej analizy charakteru badanych obiektów, zamiast oprzeć się wyłącznie na definicji budynku. Pomóc w tym może też opinia biegłego.

Podsumowując, nie można a priori wykluczyć, że elewator zbożowy winien być opodatkowany jak budowla, jeśli tylko wykazuje cechy i pełni funkcje budowli. Jednak ocena tej kwestii pozostaje w gestii organów podatkowych.

Dominika Gliwa, aplikant radcowski, APL-WA-150137

[1] Wyrok NSA w Warszawie z dnia 18 października 2016 r., sygnatura II FSK 1741/16.

Leave a Reply

Your email address will not be published.