Rachunkowość w nowym PROW 2014 – 2020

Rachunkowość w nowym PROW 2014 – 2020

Dla części rolników skorzystanie z dobrodziejstw nowego PROW 2014-2020 wiąże się z wymogiem prowadzenia rachunkowości przez cały okres korzystania z takiej pomocy. Na szczęście chodzi o rachunkowość uproszczoną, czyli ewidencję przychodów i rozchodów.

Księgę przychodów i rozchodów są obowiązani prowadzić beneficjenci trzech działań operacyjnych w ramach PROW: Modernizacji gospodarstw rolnych, Premii dla młodych rolników i Restrukturyzacji małych gospodarstw.

Dla wszystkich trzech działań obowiązuje jeden wzór takiej ewidencji. Można go znaleźć w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 982).
Rolnik odnotowuje chronologicznie w ewidencji przychody osiągnięte z prowadzenia gospodarstwa. W tej kategorii mieszczą się wszelkie należności ze sprzedanych towarów i usług; mogą to też być świadczenia w naturze. Z kolei jako rozchody rolnik wpisuje wszelkie wydatki jakie poniósł na prowadzenie gospodarstwa od momentu przystąpienia do danego działania w ramach PROW 2014-2020, np. na zakup maszyn, czynsz za dzierżawę ziemi, opłaty za prąd, wodę, telefon, a nawet składki na ubezpieczenie w KRUS.

AgriFood.pl prow (fot. www.flickr.com/photos/unitedsoybean)
AgriFood.pl prow (fot. www.flickr.com/photos/unitedsoybean)

Rolnicy, którzy nie wywiążą się z powyższego obowiązku mogą być zmuszeni do zwrotu części uzyskanej pomocy. Wysokość kary określają, osobno dla każdego działania, rozporządzenia lub ich projekty wydane do nowej ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z lutego 2015 r. I tak, dla korzystających z pomocy w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych obowiązek prowadzenia ewidencji może przewidywać umowa z ARiMR. Nie wynika on wprost z rozporządzenia. Jeśli obowiązek ewidencjonowania przychodów i rozchodów nie zostanie spełniony ARiMR może obniżyć wysokość refundacji kosztów poniesionych na modernizację gospodarstwa. W skrajnych przypadkach może jej nawet odmówić. Jest o co walczyć, bo np. na rozwój produkcji prosiąt można uzyskać nawet 900.000 zł. Z kolei pomoc w ramach programu Premii dla młodych rolników ma charakter premii wypłacanej w dwóch ratach – najpierw 80 %, a potem 20 %. Brak ewidencji przychodów i rozchodów od dnia wypłaty pierwszej raty do dnia złożenia wniosku o drugą ratę pomocy może skutkować sankcją zwrotu nawet całości pierwszej raty premii. Na pewno jednak będzie wiązać się ze zwrotem jej części. Jeśli rolnik nie zacznie prowadzić ewidencji już po otrzymaniu kolejnych 20 % premii – za każdy rok jej nieprowadzenia odda ARiMR 5 % kwoty pierwszej raty. Jako, że łącznie w ramach premii wypłacanych jest do 100. 000 zł, zwrot 5 % z 80. 000 zł to całkiem sporo. Podobnie uregulowano te kwestie w projekcie rozporządzenia dotyczącego wypłaty pomocy w ramach Restrukturyzacji małych gospodarstw. Tutaj również wypłaca się premię w dwóch ratach: 80% i 20%. Można otrzymać 60.000 zł wsparcia. W pozostałej części zasady zwrotu są takie same jak przy Premii dla młodych rolników.

Część rolników pewnie zada pytanie dlaczego ewidencja jest aż tak ważna i jaki jest jej cel. Otóż, w każdym w trzech ww. programów od rolnika wymaga się przedstawienia i zrealizowania biznesplanu. Udział w PROW 20124 -2020 ma przynieść konkretne rezultaty ekonomiczne. Pobierający premię dla młodych rolników są obowiązani zwiększyć wielkość ekonomiczną gospodarstwa o min. 10 %. Z kolei beneficjenci działania Restrukturyzacja małych gospodarstw powinni osiągnąć wzrost wartości ekonomicznej swojego gospodarstwa na poziomie c.n. 20 % wartości wyjściowej. Dla korzystających z refundacji w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych wartość dodana gospodarstwa powinna wzrosnąć o 10 % w stosunku do roku, w którym uzyskali pomoc. Wszyscy mają na to pięć lat. Ewidencja jest więc potrzebna by na koniec realizacji programu ARiMR mogła rozliczyć się z beneficjentami. Skądś musi czerpać informacje czy oczekiwany wzrost został osiągnięty. Rozliczenia takie mogą doprowadzić do fali zwrotów, jak po realizacji PROW 2007-2013 w 2014 roku. Lepiej więc ewidencję prowadzić i samemu kontrolować na ile udaje się osiągnąć wzrost by w porę podjąć odpowiednie działania.

Leave a Reply

Your email address will not be published.