Postępowanie pojednawcze – próba ugodowa

Postępowanie pojednawcze – próba ugodowa

Postępowanie pojednawcze –  zawezwanie do próby ugodowej

Tym razem postanowiliśmy przybliżyć Czytelnikom instytucję prawa cywilnego procesowego, która może być wykorzystana przez przedsiębiorców na etapie poprzedzającym wniesie powództwa do Sądu. Postępowanie pojednawcze –  zawezwanie do próby ugodowej. Opisana niżej instytucja pozwala na początku obniżyć koszty postępowania i daje szansę na zawarcie ugody, jeśli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Decydując się na wystąpienie z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej należy pamiętać, że jednym celem takiego zawezwania nie może być chęć przerwania biegu przedawnienia. Propozycja ugodowa winna zawierać realną propozycję, w której należy poczynić ustępstwa. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, wskazuje że zawezwania do próby ugodowej, które nie zawierają propozycji ugody są nieskuteczne i nie dochodzi o przerwania biegu przedawnienia.

Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane przez strony na mocy ugody przed sądem, bez potrzeby wytaczania powództwa i prowadzenia długotrwałego postępowania.

Agri-food Postępowanie pojednawcze zawezwani do próby ugodowej
Agri-food Postępowanie pojednawcze zawezwani do próby ugodowej (fot. www.flickr.com/photos/76287642@N03)

W celu zawarcia ugody sądowej można zwrócić się do sądu o zawezwanie przeciwnika do próby ugodowej. Pismo musi zawierać, prócz ogólnych wymogów dla pism procesowych, wniosek o przeprowadzenie postępowania i zwięzłe oznaczenie sprawy. Żądanie musi być jednak sprecyzowane tak, aby było wiadomo, o jakie roszczenia chodzi, w jakiej wysokości i kiedy wymagalne tak, by móc osiągnąć skutek w postaci przerwy biegu przedawnienia roszczenia.

Właściwy sąd

Wniosek składa się w sądzie rejonowym ogólnie właściwym dla siedziby przeciwnika (a więc w wypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – właściwym dla miejsca zamieszkania, dla spółek wpisanych do KRS – właściwym dla siedziby spółki, a dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – do sądu właściwego dla miejsca wykonywania działalności gospodarczej wskazanego w CEIDG).

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

  • 40 zł – gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych,
  • 300 zł – gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 złotych.

Ugoda

Ugoda jest tytułem egzekucyjnym, tak jak prawomocny wyrok sądu. W związku z tym po nadaniu ugodzie przez sąd klauzuli wykonalności, można prowadzić egzekucję należności wynikającej z zawartej ugody bez konieczności wytaczania powództwa i przeprowadzenia długotrwałego postępowania z tym związanego.

Przerwanie biegu przedawnienia

Nawet jeśli do zawarcia ugody nie dojdzie, postępowanie pojednawcze jest korzystne ze względu na to, że przerywa bieg przedawnienia. Oznacza to, że po wniesieniu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przedawnienie roszczeń biegnie na nowo.

Koszty

Jeżeli wzywający do próby ugodowej nie stawi się na posiedzenie sądu, wówczas sąd na żądanie przeciwnika nałoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową.

Jeżeli na posiedzenie bez usprawiedliwienia nie stawi się przeciwnik, sąd na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie (a więc w wyroku wydanym po złożeniu pozwu).

 

Autorzy:

Leave a Reply

Your email address will not be published.