Opłaty półkowe, a roszczenia

Opłaty półkowe, a roszczenia

Opłaty półkowe, a roszczenia

Agri-Food Opłaty Półkowe - opłaty za wejście do sklepu są bezprawnymi działaniami
Agri-Food Opłaty Półkowe – opłaty za wejście do sklepu są bezprawnymi działaniami

Opłaty Półkowe są bezprawne. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2006 roku (sygn. Akt II CK 378/05, LEX nr. 172222) umożliwił praktyczne odzyskiwanie nielegalnie pobranych opłat przez sieci handlowe.

Niedozwolone jest pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Jednak nie każda opłata sieci handlowej oprócz marży spełnia kryterium nieuczciwego czynu, ponieważ zgodnie z zasadą swobody umów, jeśli jest wynegocjowana przez dwie strony, w interesie dwóch stron, jest zgodna z dobrymi obyczajami – tym samym nie ma podstaw do twierdzenia, że mamy do czynienia z utrudnieniem dostęp do rynku. Niedozwolonym jest pobieranie różnego rodzaju opłat zważa, brak dowodów swobodnej negocjacji,  niedookreśloność przedmiotu świadczenia czy adhezyjność umów, która uderza w zasadę wolnorynkowej gospodarki i sprzyja pogłębianiu monopolu. Sądy starają się zapobiegać tego typu zjawiskom wydając wyroki korzystne dla dostawców. Często dostawca wobec silniejszej pozycji sieci – godzi się na umowę, która zawiera niekorzystne postanowienia, ale wiedząc, że nieprzyjęcie umowy w danym brzmieniu równoznaczne jest z brakiem współpracy.

Opłaty półkowe mogą znajdować się w umowach sprzedaży, jak również w porozumieniach marketingowo-promocyjnych. Do powstania roszczenia o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści w postaci innej niż marża handlowa – ważne, żeby doszło do ich pobrania przez odbiorcę.  Należy pamiętać, że akcje marketingowe czy reklamowe, które w zasadzie nie są realizowane, nie mają znaczenia ekonomicznego dla dostawcy, są sprzeczne z jego interesem – są z pewnością nieekwiwalentnym świadczeniem i można dochodzić ich zwrotu na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Najczęściej dostawcy są zainteresowani odzyskiwaniem należności po zakończeniu współpracy.

Podstawą prawną do odzyskania należności są przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisy kodeksu cywilnego.  W pozwie o zapłatę należy wykazać, że doszło do czynu nieuczciwej konkurencji i przedstawić dowody. Roszczenie o zwrot nielegalnie pobranych opłat przedawnia się z upływem 3 lat od momentu pobrania. Trzeba pamiętać, że sieci będą starały się udowodnić legalność swoich działań – dlatego do sprawy trzeba podjeść w profesjonalny sposób.

Leave a Reply

Your email address will not be published.