Odszkodowania za naruszenie prawa konkurencji

Odszkodowania za naruszenie prawa konkurencji

Odszkodowania za naruszenie prawa konkurencji,  Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji

Naruszeniem prawa konkurencji jest naruszenie zakazów określonych w art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub zakazów określonych w art. 6 lub 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Agri-Food Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji
Agri-Food Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji

Podstawową zasadą odpowiedzialności jaką wstępna wersja ustawy zakłada jest obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek przez sprawcę, który naruszenia dopuścił się, o ile ponosi winę. Dochodzenie odszkodowania odbywa się na zasadach ogólnych z uwzględnieniem modyfikacji zawartych w projekcie. Usprawnienia w dochodzeniu roszczeń mają zapewnić ustawowo gwarantowane domniemania:

  • Domniemanie winy
  • Domniemanie dążące do ułatwienia dochodzenia naprawienia szkody przez nabywcę pośredniego
  • Domniemanie wyrządzenia szkody

Obowiązek wykazania wysokości szkody będzie ciążył nadal na poszkodowanym, jednak projekt zakłada wprowadzenie zasad mających na celu ułatwienie jej ustalenia.

Poza powyższymi rozwiązaniami szkic ustawy zakłada wprowadzenie wniosku o wyjawienie środka dowodowego. Sąd będzie mógł nakazać pozwanemu lub osobie trzeciej wyjawienie znajdującego się w ich posiadaniu środka dowodowego, służącego stwierdzeniu faktu istotnego dla rozstrzygnięcia. Uprawnienie do złożenia odpowiedniego wniosku o podjęcie tego rodzaju działania przez sąd, będzie posiadał zarówno powód jak i pozwany. Każda ze stron zyska również możliwość wnoszenia o nakazanie wyjawienia środka dowodowego organowi ochrony konkurencji, gdy uzyskanie go od stron lub osoby trzeciej będzie nadmiernie utrudnione lub niemożliwe.

Zgodnie z implementowaną dyrektywą przedawnienie roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji następuje po 5 latach od rozpoczęcia biegu terminów, lecz nie dłużej niż po 10 od dnia ustania naruszenia, gdzie bieg terminów przedawnienia nie rozpoczyna się zanim powód nie dowie się lub zanim nie będzie można od niego zasadnie oczekiwać wiedzy: o danym działaniu oraz o fakcie, że stanowi ono naruszenie prawa konkurencji; o fakcie, że naruszenie prawa konkurencji wyrządziło mu szkodę; oraz o tożsamości sprawcy naruszenia. Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu z chwilą wszczęcia postępowania za naruszenie prawa konkurencji przeciwko sprawcy przez polski lub unijny organ ochrony konkurencji.

Ponadto:

  • Ustalenia prawomocnej decyzji prezesa UOKiK o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję lub prawomocnego wyroku sądu wydanego w wyniku wniesienia środka odwoławczego od takiej decyzji wiążą sąd w postępowaniu o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, co do stwierdzenia naruszenia prawa konkurencji.
  • Przepisy ustawy znajdą zastosowanie do roszczeń o naprawienie szkody powstałej po wejściu w życie ustawy.

Założeniem projektu jest zachowanie równowagi pomiędzy publicznoprawnym i prywatnoprawnym mechanizmem realizowania prawa konkurencji oraz zapewnienie pełnego prawa do naprawienia szkody osobom poszkodowanym przez naruszenia reguł konkurencji.

W dniu 24 kwietnia 2017 r. projekt ustawy przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.