O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

PROJEKT USTAWY O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Idea ujednolicenia instytucji odpowiedzialnych za urzędową kontrolę żywności nie jest nowa.

Inspiracją dla wprowadzenia omawianych zmian są rozwiązania przyjęte w innych państwach członkowskich UE, gdzie kontrola żywności została powierzona jednemu podmiotowi. Projekt ustawy zakłada powstanie systemu kontroli na wszystkich etapach produkcji ( „Od pola do stołu ”).

Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ) ma powstać z połączenia: Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Ma też przejąć część kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie bezpieczeństwa żywności. Nowa jednostka ma podlegać Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Autorzy projektu wychodzą z założenia, że jeden organ kontrolny daje szansę na ograniczenie liczby kontroli przeprowadzanych u przedsiębiorców oraz oszczędności w budżecie państwa. Projekt zakłada uniezależnienie finansowe i organizacyjne wszystkich szczebli PIBŻ od lokalnej administracji publicznej, w tym wojewody. Szczeble mają być trzy: centralny, wojewódzki i powiatowy, a cała struktura zhierarchizowana. Całkowitą nowością ma być utworzenie Narodowej Rady Naukowej Bezpieczeństwa Żywności, stanowiącej zaplecze naukowe dla działań nowej inspekcji. Jej członków ma mianować Prezes Rady Ministrów. Projekt znajduje się w fazie konsultacji społecznych, gdzie spotkał się już z dużą krytyką. Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna w projektowanej regulacji widzi zagrożenie polegające na powierzeniu prowadzenia kontroli weterynaryjnych niekompetentnym podmiotom. Ustawa nie wymaga bowiem od Głównego Inspektora i pracowników niższych szczebli specjalistycznego wykształcenia. Wystarczy tytuł magistra lub równorzędny, nieważne w jakiej dziedzinie. Najwyższa Izba Kontroli sugeruje natomiast, by dla zagwarantowania większej bezstronności nową skonsolidowaną inspekcję oddać w pieczę Prezesa Rady Ministrów.

Warszawa, 16 września 2016 r.

PIOTR WŁODAWIEC / Radca prawny

DOMINIKA DUDA  / Aplikantka radcowska

Agri-Food.pl projekt ustawy o państwowej inspekcji bezpieczeństwa żywności
Agri-Food.pl projekt ustawy o państwowej inspekcji bezpieczeństwa żywności (fot.www.flickr.com/fredchat)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.