Kodeks urbanistyczno – budowlany – rolnicza analiza wycinkowa artykuł 79 KUB

Kodeks urbanistyczno – budowlany – rolnicza analiza wycinkowa artykuł 79 KUB

agri-food.pl KODEKS URBANISTYCZNO – BUDOWLANY

kodeks urbanistyczno – budowlany – rolnicza analiza wycinkowa artykuł 79 kub

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad Kodeksem urbanistyczno – budowlanym[1] (dalej „KUB”). Celem kodeksu jest: (1) poprawa przewidywalności i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego; (2) przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach; (3) efektywne lokalizowanie i rewitalizacja inwestycji publicznych.

Projektowana regulacja wprowadza sześć kategorii inwestycji.

agri-food.pl KODEKS URBANISTYCZNO – BUDOWLANY (fot. www.flickr.com/zooboing/)
agri-food.pl KODEKS URBANISTYCZNO – BUDOWLANY (fot. www.flickr.com/zooboing/)

Kategoria 1 definiuje inwestycje nie wymagające zgody inwestycyjnej. Kategoria 2 określa mniej skomplikowane procesy inwestycyjne (odpowiednik dzisiejszego zgłoszenia) oraz prostą procedurę uzyskania zgody inwestycyjnej. Kategorie 3 – 6 określają bardziej złożone inwestycje, które oddziałują na otoczenie, a to wiąże się z bardziej skomplikowanym procesem inwestycyjnym.

Projektowana regulacja w art. 79 § 1 określa jakiego rodzaju inwestycje mogą być zlokalizowane wyłącznie na podstawie planu miejscowego np. inwestycje uciążliwe zapachowo, w tym fermy. W art. 2 projektu KUB brak jest definicji inwestycji uciążliwej zapachowo. Brak jest również definicji fermy – brak definicji zawsze daje pole do interpretacji, a minie kilka lat (2-4) lat zanim doczekamy się stanowiska doktryny i utrwalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych (co najmniej kilka spraw musi być rozpoznanych przez Naczelny Sąd Administracyjny, żeby utrwaliła się linia orzecznicza; ma to istotne znaczenie, bo organa administracji wiedząc w, jaki sposób NSA dokonuje wykładni przepisów, zazwyczaj stosują się do tej wykładni, żeby uniknąć uchylenia wydawany decyzji administracyjnych).

Biorąc pod uwagę, że nie wszystkie gminy na ternie Rzeczpospolitej Polskiej mają uchwalone miejscowe plany, można przypuszczać, że budowa inwestycji uciążliwej zapachowo będzie znacznie utrudniona, ponieważ wymagała będzie uchwalenia odpowiedniego planu miejscowego (proces złożony, długi proces konsultacyjny oraz kosztowny). Zdarza się, że gminy nie mają środków na uchwalenie planów miejscowych. Zdarza się również, że wójt, burmistrz, czy prezydent nie są zainteresowani uchwalaniem planów miejscowych, ponieważ uchwalenie planu prowadzi do zmniejszenia władzy organu (kazus następnej kadencji).

Obserwując ogólną niechęć społeczeństwa do procesów inwestycyjnych można przypuszczać, że w przypadku przystąpienia do uchwalania planu miejscowego i wystąpienia protestów społecznych – wójt, burmistrz, prezydent nie będą zainteresowani uchwaleniem planu miejscowego. Dla inwestora oznacza to, że proces inwestycyjny będzie długi, a to podniesie koszt inwestycji. W scenariuszu pesymistycznym, inwestycja nie będzie miała szans na powstanie, a inwestor zmuszony będzie poszukać innej lokalizacji (co może być niemożliwe).

Celowym za tym jest, żeby w projektowanej regulacji przewidzieć możliwość lokalizacji inwestycji uciążliwej zapachowo, w tym ferm na: (1) terenach rolniczych (które są naturalnym miejscem dla prowadzenia produkcji zwierzęcej); (2) na obszarach gdzie tego typu produkcja jest prowadzona lub była prowadzona w przeszłości; (3) na terenach gdzie zlokalizowane są ubojnie, zakłady przetwórcze (takie podmioty potrzebują mieć możliwość pozyskania krajowego surowca przy uwzględnieniu kosztów logistyki).

Zasadnym wydaje się, że w pierwszej kolejności na poziomie krajowym, samorządowym należy: (1) ustalić gdzie chcemy lokalizować inwestycje uciążliwe zapachowo; (2) uchwalić miejscowe plany, które zezwalają na lokalizowanie inwestycji uciążliwych zapachowo; (3) przewidzieć długi okres vacatio legis, żeby organy administracji, inwestorzy, lokalna społeczność miały czas na przygotowanie (dostosowanie) się do regulacji jaką jest KUB; (4) stworzyć przepisy, które pozwolą w prosty i szybki sposób pociągnąć do odpowiedzialności odszkodowawczej organa administracji publicznej (funkcjonariuszy publicznych), które nie przestrzegają obowiązujących przepisów prawa oraz osoby, które protestują wyłącznie dla samego protestowania bądź w celu otrzymania korzyści majątkowej w zamian za odstąpienie od skarżenia decyzji administracyjnych.

Wejście w życie KUB z brzmieniem art. 79 doprowadzi do wstrzymania inwestycji w sektorze rolno-spożywczym.

Piotr Włodawiec,

radca prawny

 

 

[1] ŹRÓDŁA:

www.mib.gov.pl

www.bankier.pl

www.konsultacje.gov.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published.